ប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យសុរិយោដី ជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលរក្សាទុកទិន្នន័យសុរិយោដីជាទម្រង់ឌីជីថល

ប្រព័ន្ធនេះអាចតភា្ជប់ដោយផ្ទាល់មកកាន់មជ្ឍមណ្ឌលទិន្នន័យរួមរបស់ក្រសួង និងមានលក្ខណៈបទបែនអាចតភា្ជប់ជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជនតាមរយៈ API (Verify.gov.kh, CamDX) និងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យតាមអនឡាញ ដែលជួយកាត់បន្ថយពេលវេលា និងថវិកា មានប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្តិភាពខ្ពស់ ឆ្លើយតបនឹងគោលនយោបាយសេវាគាប់ចិត្តរបស់ក្រសួង។

🎥 MLMUPC

#ams1minute

ads banner