ក្រសួងសុខាភិបាលរៀបចំកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩

- Advertisement -spot_img

ក្រសួងសុខាភិបាលរៀបចំកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនដល់៖

១.មន្ត្រីរាជការទទួលបន្ទុកប្រមូលចំណូល ពិសេសមន្ត្រីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និង រដ្ឋករ និងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

២.មន្ត្រីរាជការ និង បុគ្គលិកនៃគ្រឹះស្ថានអង្គរ ។

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល

ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img