យន្តការស្នើសុំចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដោយស័្មគ្រចិត្ត សំរាប់ជនបរទេសនៅប្រទេសកម្ពុជា

- Advertisement -spot_img

១.ក្រសួងការងារទទួលខុសត្រូវរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះជនបរទេស ដែលកាន់ទិដ្ឋាការធម្មតាប្រភេទ(E) និងប័ណ្ណការងារចេញដោយក្រសួងការងារ។ ឯកសារតម្រូវការ៖

  • លិខិតឆ្លងដែនមានសុពលភាព
  • ទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាព
  • ប័ណ្ណការងារ

២.អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន រាជធានី ខេត្ត ក្រុងទាំងអស់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរៀបចំបញ្ជី ឈ្មោះជនបរទេសផ្សេងទៀត ដែលមិនស្ថិតក្នុង ប្រភេទ (ក)។ ឯកសារតម្រូវការ៖

  • លិខិតឆ្លងដែនមានសុពលភាព
  • ទិដ្ឋាការដែលមានសុពលភាព

Vaccination for Foreigners in Cambodia

1.The Ministry of Labour (MLVT) is responsible for preparing the registration list of foreigners holding Ordinary Visa (Visa E) and Work Permits issued by the MLVT.

Required documents are valid passport, valid Visa and valid Work Permits.

2.Local authorities at the level, are responsible for the registration of other foreigners who are not listed in the category (A).

Required documents for the vaccination registration are valid passport and valid Visa.

ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img