រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានបិទបញ្ចប់ ជាមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក និងអនុញ្ញាតឱ្យដំណើការអាជីវកម្មឡើងវិញ ចំពោះមន្ទីរសម្រាកព្យាបាល រស្មីបាយ័ន មានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវលេខ១០៨៣ ភូមិ២ សង្កាត់លេខ២ ក្រុងព្រះសីហនុ

- Advertisement -spot_img

រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានបិទបញ្ចប់ ជាមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក និងអនុញ្ញាតឱ្យដំណើការអាជីវកម្មឡើងវិញ ចំពោះមន្ទីរសម្រាកព្យាបាល រស្មីបាយ័ន មានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវលេខ១០៨៣ ភូមិ២ សង្កាត់លេខ២ ក្រុងព្រះសីហនុ។

- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រធានបទពេញនិយម

- Advertisement -spot_imgspot_img

របាយការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទូទៅ