ជោគវាសនាឆ្នាំទាំង១២ ក្នុងពេលមានទេព្តាឆ្នាំថ្មី (Video Inside)

- Advertisement -spot_img

កម្ពុជាតែងមានទម្លាប់ក្នុងការទស្សន៍ទាយជោគជតារាសីប្រចាំឆ្នាំ ជាពិសេសក្នុងពេលមានទេព្តាឆ្នាំថ្មីតែងយាងមកដល់។ តើសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី ដែលមានទេព្តាព្រះនាមព្រះនាងមណ្ឌាទេវីនេះ ឆ្នាំណាខ្លះជាឆ្នាំល្អនិងឆ្នាំណាខ្លះដែល គួរប្រុងប្រយ័ត្ន។ មន្ត្រីហោរាសាស្ត្រនៃគណៈកម្មការ ស្រាវជ្រាវហោរាសាស្ត្រនិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ។

ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា
- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រធានបទពេញនិយម

- Advertisement -spot_imgspot_img

របាយការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទូទៅ