ទីតាំងនៅភ្នំពេញដែលអ្នកជំងឺកូវីដបានទៅ

- Advertisement -spot_img

១. ធនាគារ ABA សាខាជិតស្ថានីយរថភ្លើង, ៣១ មីនា ២០២១ (ម៉ោង ១៥៖២១-១៥៖៣៧)

២. ធនាគារ ABA សាខាស្តាតចាស់, ៣១ មីនា ២០២១ (ម៉ោង ១១៖៣៩-១២៖១១)

៣. ហាង Seoul មីហឹរ ៧ យ៉ាង សាខាផ្លូវវេងស្រេង , ១៦-៣១ មីនា ២០២១

៤. ធនាគារ ABA សាខា ស្ទឹងមានជ័យ, ៥ មេសា ២០២១ (ម៉ោង ១៣៖០៨នាទី)

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី១៣ មេសា ២០២១

ប្រភព៖ អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ១៩

- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រធានបទពេញនិយម

- Advertisement -spot_imgspot_img

របាយការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទូទៅ