ទំព័រដើមOne-Minuteអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ បានចូលទៅទិញរបស់ នៅហាង Baby Outlet នៅផ្លូវ២៨៩ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក ហើយបានប៉ះពាល់...

អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ បានចូលទៅទិញរបស់ នៅហាង Baby Outlet នៅផ្លូវ២៨៩ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក ហើយបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកគិតលុយ ០១នាក់ និងអ្នកផ្ដល់សេវា ០២ នាក់

ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានទៅ ហាង Baby Outlet សាខាខាងលើនេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ ឧសភា ពីម៉ោង ១៧៖១៤នាទី តទៅ សូមដាក់ខ្លួនដាច់ដោយឡែក និងតាមដានសុខភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកបានទៅទីកន្លែងមានហានិភ័យនេះ។

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រធានបទពេញនិយម

- Advertisement -spot_imgspot_img

របាយការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទូទៅ