ទំព័រដើមOne-Minute"ហូបទៅបង របស់យេីងហេីយ" 😂

“ហូបទៅបង របស់យេីងហេីយ” 😂

នៅពេលដែលមែកឈើ ឬសឈើនៃដីជិតខាងបានលយចូលមកដីរបស់ខ្លួន ម្ចាស់ដីអាចយកផលពីមែកឈើ ឬសឈើនោះ ឬអាចកាប់មែកឈើឬសឈើនោះបាន។

យោង៖ ក្រមរដ្ឋប្បវេណី មាត្រា១៤២

📷 Online

- Advertisement -spot_img
spot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍វិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម