ទំព័រដើមទូរទស្សន៍កម្មវិធីព័ត៌មានរដ្ឋសភា អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សំខាន់ៗជំរុញសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសតំបន់ និងសកលលោក (Vid...

រដ្ឋសភា អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សំខាន់ៗជំរុញសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសតំបន់ និងសកលលោក (Video Inside)

- Advertisement -spot_img
spot_img
ឆាយ រត្ថា
លោក ឆាយ រត្ថា ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ អប្សរា

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម