ង៉ាន់ ទិត្យ

181 POSTS
លោក ង៉ាន់ ទិត្យ មានតួនាទីជាអ្នកនិពន្ធផ្នែកព័ត៌មានទូទៅ និងកសិកម្ម ចូលបំរើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍អប្សរា ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ហើយចូលបំរើការងារលើវិស័យព័ត៌មានចាប់ពីដើមឆ្នាំ២០១០ មកទល់និងបច្ចុប្បន្ននេះ។ លោកមានអាស័យដ្ឋានអីមែល: titsoka@gmail.com និងលេខទូរស័ព្ទ 012848696។

featured

- Advertisement -spot_img

ព័ត៌មានទាំងអស់

- Advertisement -spot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម

- Advertisement -spot_img