fbpx

ស្វែងយល់ពីការចូលរួមរបស់វិនិយោគិននៅក្នុងទីផ្សារដំបូងនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា

Spread the love

ភ្នំពេញ ៖ ជាការរំលឹកឡើងវិញ ផ្សារមូលបត្រចែកជាពីរដំណាក់គឺ ផ្សារដំបូង(primary market) និងផ្សារបន្ទាប់ (secondary market)។ ជាទូទៅ ការចូលរួមនៃវិនិយោគិននៅក្នុងផ្សារមូលបត្រ គឺសំដៅដល់ការទិញលក់ភាគហ៊ុននៅទីផ្សារបន្ទាប់(នៅក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា)។ ការចូលរួមនៅក្នុងផ្សារដំបូងដែលជាការទិញហ៊ុនដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយកើតមានម្ដងម្កាលនៅពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់ភាគហ៊ុនជាសាធារណៈលើកដំបូង។

អត្ថបទសប្តាហ៍នេះ នឹងពន្យល់អំពីយន្តការសំខាន់ៗសម្រាប់វិនិយោគិនដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញភាគហ៊ុនដែលទើបបោះផ្សាយ ដើម្បីកេងចំណេញទុកលក់នៅថ្ងៃជួញដូរដំបូង ឬនៅថ្ងៃជួញដូរក្រោយទៀត នៅទីផ្សារបន្ទាប់។ ការចូលរួមនៅទីផ្សារដំបូង ចែកជា២វគ្គ គឺ ទី១ ការធ្វើប៊ុកបៀលឌីង (book-building) ឬការស្ទាបស្ទង់ថ្លៃ និង ទី២ ការធ្វើបរិវិសកម្ម (subscription) ឬការចុះឈ្មោះទិញ។

១-ការធ្វើប៊ុកបៀលឌីង (book-building) ឬការស្ទាបស្ទង់ថ្លៃ៖

នៅពេលបោះផ្សាយលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូង ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយត្រូវការស្ទាបស្ទង់ថ្លៃភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនជាមុនសិន។ ដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រ ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយធ្វើការវាយតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងចន្លោះថ្លៃមួយ (price range) ហើយដាក់ស្នើទៅវិនិយោគិនសាធារណៈ (ឬសក្ដានុពល)ឲ្យដាក់ថ្លៃទិញភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងចន្លោះថ្លៃមួយនោះ។

វិនិយោគិនអាចចូលរួមក្នុងការធ្វើប៊ុកបៀលឌីងនេះ ដោយត្រូវទៅក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រដែលពាក់ព័ន្ធ ឬក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដទៃទៀតដែលចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះ ហើយបំពេញពាក្យស្នើសុំចូលរួមធ្វើប៊ុកបៀលឌីង ដោយត្រូវបញ្ជាក់អំពីថ្លៃភាគហ៊ុន (នៅក្នុងចន្លោះអនុញ្ញាត) និងបរិមាណដែលខ្លួនចង់ទិញ រួចត្រូវតម្កល់ប្រាក់ ១០%  នៃតម្លៃភាគហ៊ុនដែលខ្លួនចង់ទិញ។ ២-៣ សប្ដាហ៍ក្រោយមក លទ្ធផលប៊ុកបៀលឌីង ដែលក្នុងនោះមានថ្លៃដែលត្រូវធ្វើសំណើលក់ (offering price) នឹងត្រូវប្រកាសជាសាធារណៈ។ វិនិយោគិនដែលមិនជោគជ័យនៅក្នុងប៊ុកបៀលឌីង (វិនិយោគិនដែលដាក់ថ្លៃទិញទាបជាងថ្លៃដែលត្រូវធ្វើសំណើលក់) អាចដកប្រាក់កករបស់ខ្លួន ១០%មកវិញ ប្រសិនបើមិនចង់បន្តទៅវគ្គបរិវិសកម្ម។

២- ការធ្វើបរិវិសកម្ម (subscription) ឬការចុះឈ្មោះទិញ ៖

នៅពេលស្ទាបស្ទង់ និងកំណត់ថ្លៃបោះផ្សាយរួចហើយ ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រ នឹងត្រូវរៀបចំវគ្គបរិវិសកម្មបន្តទៀត ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនចុះឈ្មោះទិញភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅថ្លៃដែលបានកំណត់រួច (offering price)។
វិនិយោគិនដែលជោគជ័យនៅក្នុងប៊ុកបៀលឌីង (វិនិយោគិនដែលដាក់ថ្លៃទិញខ្ពស់ជាង ឬស្មើថ្លៃដែលត្រូវបានធ្វើសំណើលក់) ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើបរិវិសកម្មបន្តទៀត ដើម្បីទទួលបានភាគហ៊ុនដែលខ្លួនបានដាក់សំណើនៅក្នុងវគ្គប៊ុកបៀលឌីងដោយត្រូវតម្កល់ប្រាក់បន្ថែមឲ្យគ្រប់១០០%នៃតម្លៃភាគហ៊ុនដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងវគ្គប៊ុកបៀលឌីង ឬតម្លៃភាគហ៊ុនដែលខ្លួនចង់ទិញ។ វិនិយោគិនដែលមិនទទួលបានជោគជ័យ ឬដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងប៊ុកបៀលឌីង ក៏អាចចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបរិវិសកម្មបានដែរ ដោយត្រូវបំពេញពាក្យស្នើសុំធ្វើបរិវិសកម្ម និងបញ្ជាក់ពីបរិមាណភាគហ៊ុនដែលខ្លួនចង់ចុះឈ្មោះទិញ ដោយដឹងថាថ្លៃភាគហ៊ុនត្រូវបានកំណត់រួចហើយនៅវគ្គប៊ុកបៀលឌីង។ ចំនួនភាគហ៊ុនដែលលៃទុកសម្រាប់វិនិយោគិនទាំងពីរប្រភេទ (និងវិនិយោគិនដែលជោគជ័យក្នុងវគ្គប៊ុកបៀលឌីងហើយចង់ទិញបន្ថែម) គឺមានតែ៣០% នៃភាគហ៊ុនដែលបោះផ្សាយជាសាធារណៈប៉ុណ្ណោះ (បន្ទាប់ពីផាត់ចេញចំនួនភាគហ៊ុនដែលលៃបម្រុងទុកសម្រាប់លក់ជូនបុគ្គលិក)។ ៧០%ទៀតត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើប៊ុកបៀលឌីងរួចហើយ។ រាល់ការបែងចែក (ប្រសិនបើសំណើទិញលើសចំនួនភាគហ៊ុនដែលមាន) នឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមវិធានប្រ៉ូរ៉ាតា(តាមសមាមាត្រ)។ ក្នុងករណីភាគហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មិនអស់ ក្រុមហ៊ុនធានាទិញមូលបត្រនឹងទិញយកចំណែកដែលនៅសល់នេះពីក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ៕


ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

សហគ្រិនខ្មែរ និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជារួមគ្នាលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ SMEs

សហគ្រិនខ្មែរ និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានសហការគ្នាសំដៅលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃវិស័យ SME និងធុរកិច្ចថ្មីៗ ក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃកម្ពុជា
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

តម្លៃប្រេងសកលបានកើនឡើងបន្តិចវិញនៅដើមសប្តាហ៍នេះមុនជំនួបរបស់ OPEC

តម្លៃប្រេងនៅតាមបណ្តាប្រទេសជាច្រើននៅលើសកលភាគច្រើននៅដើមសប្តាហ៍នេះមានការកើនឡើងបន្តិចវិញធៀបទៅនឹងកាលពីសប្តាហ៍មុន ដោយក្នុងនោះបណ្តាក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

គួរស្វែងយល់ ៖ ដឹងទេថា ធនាគារវិនិយោគអឺរ៉ុប (EIB) បង្កើតនៅពេលណា មានគោលបំណងអ្វីខ្លះ?

ធនាគារវិនិយោគអឺរ៉ុបភាគច្រើនបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប ប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងក៏ទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីធនាគារនេះផងដែរ ជាមួយនឹងការផ្តោតសំខាន់ទៅលើវិស័យ
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជា៖ ការបិទជើងហោះហើរតភ្ជាប់មកពីអាហ្វ្រិក មិនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កម្ពុជានោះទេ

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និងជាអ្នកនាំពាក្យអាកាសចរស៊ីវិលបានអះអាងថា ទោះជាមានការបិទជើងហោះហើរពីអាហ្វ្រិកក៏ដោយ ក៏មិនបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់វិស័យអាកាសចរកម្ពុជានោះទេ
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

អគារបៃតងកាន់តែច្រើនបានជួយពិភពលោកសម្រេចគោលដៅបន្ថយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

ការសាងសង់អគារបៃតង គឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អ និងគួរតែធ្វើដែលអាចកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិកចេញពីសំណង់អគារ និងអចលនទ្រព្យទាំងឡាយនឹងអាចជួយឲ្យពិភពលោកសម្រេច
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

ភួយដណ្តប់ផ្ទាំងទឹកកកតែមួយគត់លើពិភពលោកនៅប្រទេសស្វីសអាចទប់ស្កាត់ការកើនកំដៅប្រចាំឆ្នាំបាន

ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស្វីស បាន និងកំពុងបន្តអនុវត្តនូវគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយ គឺការបង្កើត ភួយដណ្តប់ផ្ទាំង
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

សាលារាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអាជីវកម្ម ខារ៉ាអូខេ រង្គសាល និងឌីស្កូតែក ដំណើរការ

បន្ទាប់ពីមានការស្រាកស្រាន្ត និងគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩មានភាពល្អប្រសើរ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចប្រកាសឱ្យក្រុមអាជីវកម្ម ខារ៉ាអូខេ រង្គសាល និងឌីស្កូតែក បើកដំណើរ
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

រដ្ឋាភិបាលប្រទេសឆែក សន្យាជំរុញអ្នកវិនិយោគមកបណ្តាក់ទុននៅកម្ពុជា

រដ្ឋាភិបាលប្រទេសឆែក តាមរយៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅកម្ពុជា បានសន្យាជួយផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញអ្នកវិនិយោគរបស់ខ្លួនឲ្យមកបណ្តាក់ទុននៅកម្ពុជាក្រោយពេលដែលវិបត្តិជំងឺកូវីដ
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

មណ្ឌលកម្សាន្តឆ្នេរសមុទ្រក្រុងព្រះសីហនុនឹងជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍

មណ្ឌលកម្សាន្តឆ្នេរសមុទ្រ ជាផ្នែកមួយដែលអាចនឹងក្លាយជាអត្តសញ្ញាណទីក្រុងថ្មីនៃខេត្តព្រះសីហនុ ក៏ដូចជារួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍នៅក្នុងខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះ
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការឈានទៅរកការប្រើប្រាសប្រព័ន្ធឌីជីថល

វិស័យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានត្រៀមជាស្រេចដើម្បីឈានទៅរកឌីជីថលនីយកម្ម ដោយទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើនមកពង្រឹងការអនុវត្ត

AMS ECONOMY
@amseconomy