fbpx

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ៖ បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បាន និងកំពុងបំពេញកាតព្វកិច្ចយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីជំរុញកម្រិតបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងក្របខណ្ឌជាតិ និងអន្តរជាតិ ក្នុងគោលបំណងចូលរួមជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងកាត់បន្ថយអត្រាភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូល។

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានថ្លែងក្នុងពិធី «សម្ភោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វីដេអូចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងមគ្គុទ្ទេសក៍ហិរញ្ញវត្ថុ»  នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះថា  បរិយាបន្នហិរញ្ញត្ថុបាន និងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច កាត់បន្ថយវិសាលភាព និងកាត់បន្ថយអត្រាភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូល។ ការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ គឺឧបករណ៍គោលនយោបាយមួយសំខាន់សម្រាប់អ្នករៀចំគោលនយោបាយទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់សកល»។

យោងតាមយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០១៩-២០២៥ បានបង្ហាញថា ឧបសគ្គចំពោះបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា រួមមាន ១) កង្វះមធ្យោបាយដើម្បីទទួលបានសេវាហិរញវត្ថុ ២)ប្រាក់ចំណូលមានកម្រិតទាប ៣) កង្វះលទ្ធភាពបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ ៤) កង្វះលទ្ធភាពទទួលបានផលិតផលធនារ៉ាប់រង តាមបណ្តាញចែកចាយផលិតផល ៥) ផលផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តល់ដោយគ្រឹះស្ថានផ្លូវការមិនឆ្លើយតបពេញលេញទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន ៦) ការយល់ដឹងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅមានកម្រិត និង៧) ការបារម្ភចំពោះការជំពាក់បំណុល។

បន្ថែមលើនេះ យុទ្ធសាស្ត្រជាតិក៏បានលើកឡើងពីគោលនយោបាយ ដែលចង្អុលបង្ហាញគោលដៅក្នុងការជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងក្រោម៖

-បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ ដែលមានគុណភាព កាត់បន្ថយអត្រាស្ត្រីដែលមិនទាន់ទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុបានពាក់កណ្តាលពី ២៧ ភាគរយមកដល់ ១៣ ភាគរយ និងពង្រីកការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការពី ៥៩ ភាគរយទៅ ៧០ ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២៥។ ព្រមទាំងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសុខមាលភាពគ្រួសារ គាំទ្រកំណើនសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈសកម្មភាពអាទិភាព ដូចខាងក្រោម៖

១) លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការសន្សំនៅតាមគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ ២) ជំរុញនវានុវត្តន៍ផលិតផលឥណទានសម្រាប់សហគ្រាសធនតូចបំផុត តូច និងមធ្យម ៣)ពង្រីកសមត្ថភាពប្រព័ន្ធទូទាត់  ៤) ពង្រីកការផ្តល់សេវាធនារ៉ាប់រងឱ្យបានទូលំទូលាយ ៥) ពង្រីកសមត្ថភាពនិយ័តករហិរញ្ញវត្ថុ ៦)លើកកម្ពស់សិទ្ធិអតិថិជន និងបង្កើនតម្លាភាពក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី បានមានប្រសាសន៍ថា ៖

«ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បាន និងកំពុងអនុវត្តយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីជំរុញកម្រិតបរយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងក្របខណ្ឌជាតិ និងអន្តរជាតិ»

លើសពីនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បាន និងកំពុងចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសសម្រាប់ស្តី និងសហគ្រិនជាស្ត្រី តាមរយៈ ទី១) សហការជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងដាក់បញ្ចូលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដំណេះដឹងទូទៅ ចាប់ពីកម្រិតបឋមសិក្សា ដល់ធម្យមសិក្សាទុតិយភូមិ។

២)កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រសួងកិច្ចការនារី ក្នុងការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ស្ត្រី ស្រ្តីក្នុងសហគ្រិនភាព ៣) កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ដើម្បីជំរុញសហគ្រិនភាពរបស់ស្តី្រ សំដៅបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់ស្ត្រី និងសហគ្រិនជាស្ត្រី បង្កើនការយល់ដឹងលទ្ធភាពទទួលបាន ប្រើប្រាស់សេវហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ។ ៤) កិច្ចសហការជាមួយមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍មូលធនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីធ្វើការរៀបចំទិន្នន័យ សម្រាប់ធ្វើសូចនាករមូលដ្ឋានក្នុងការអនុវត្ត និងវាស់វែងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិផ្តោតលើការទទួលបាន ការប្រើប្រាស់ និងគុណភាពសេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈការសិក្សាទៅលើផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការ ៥) កិច្ចសហការជាមួយនឹងសហព័ន្ធបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ី ក្នុងគោលបំណងជំរុញកម្រិតបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដោយផ្តោតលើការយកចិត្តទុកដាក់លើសេវាហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល ការប្រមូលទិន្នន័យបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបែងចែកទៅតាមប្រភេទ និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយបរិយាបន្នយ៉េនឌ័រ និងបៃតង។ ៦) ការចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិត (IFC) លើការអនុវត្តគម្រោងស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងទីផ្សារខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងការធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីពង្រឹងលទ្ធភាពដល់ការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់អាជីវកម្មនៅកម្ពុជា ជាពិសេស សហគ្រិន សហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម ព្រមទាំងពង្រីកកម្រិតខែ្សសង្វាក់ផលិតកម្មនៅកម្ពុជា។
លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី បានថ្លែងបន្តថា បន្ថែមពីនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវយន្តការនានាជាច្រើនទៀត ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់កម្រិតបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ក៏ដូចជាបង្កើតវីដេអូអប់រំពាក់ព័ន្ធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ចងក្រងកម្រងឯកសារនានា ដើម្បីចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ តាមយៈគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា វិទ្យុ ទូរទស្សន៍នានាដើម៕


ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

សកម្មភាពទិញ-លក់ដីឡូតិ៍នៅផ្លូវជាតិលេខ៣ចាប់ផ្តើមកម្រើកឡើងវិញ

ដីឡូតិ៍នៅតាមតំបន់ផ្លូវជាតិ៣ ចាប់ផ្តើមកម្រើកឡើងវិញគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ខណៈម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍បានជំរុញការលក់របស់ខ្លួនតាមរយៈការបញ្ចុះតម្លៃ និងផ្តល់រង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើន
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

ឥណ្ឌាអាចនឹងរកឃើញកំណប់សេដ្ឋកិច្ចបៃតងតម្លៃជាង១៥ទ្រីលានដុល្លារ

ឥណ្ឌាអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ជាច្រើនបូករួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទំហំរហូទទៅដល់១៥ទ្រីលានដុល្លារ ពិសេសអាចបង្កើតការងារថ្មីជូនពលរដ្ឋ
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ការទូទាត់សងប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើង ៨៥ ភាគរយ

NBC បានបញ្ជាក់ថា ការទូទាត់សងប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១មានការកើនឡើងប្រមាណ ៨៥ ភាគរយ បើធៀបនឹងគ្រាដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០២០
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

វឌ្ឍនភាពក្រុមហ៊ុន Truth Social បណ្តាញសង្គមយក្សថ្មីរបស់លោក Trump

ក្រុមហ៊ុនបណ្តាញសង្គមយក្សថ្មីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Donald Trump បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថា ខ្លួនបានប្រមូលទុនវិនិយោគសរុបជាង…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជា ស្នើឲ្យ WTO គាំទ្រដល់ការសិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការក្លាយខ្លួនជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍កម្រិតមធ្យម

គណៈប្រតិភូកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម សុខ សុភ័ក្ត្រ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្ដិ …
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ឆ្នាំក្រោយប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលផលិតនៅកម្ពុជា

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានអះអាងថា រោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំង ស៊ីណូហ្វាម ពេលនេះកំពុងទំនាក់ទំនងជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា សិក្សាពីលទ្ធភាពក្នុងការដាក់ទីតាំងរោង
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើនគម្រោងថវិការចំនួន ៤០ លានដុល្លារ បន្ថែមទៀត

ធនាគារ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា បានរួមសហការជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមសម្រេចបង្កើនគម្រោងថវិកាចំនួន ៤០ …
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

បដិវត្តរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ពិភពលោកនឹងទាមទារពេលវេលាយូរបន្ថែមទៀត

ទំនោរនៃការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីកំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារលក់រថយន្តរបស់សកលលោកដោយចំនួនសរុបកំពុងចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវថ្នល់មានទៅដល់ជាង ១០លានគ្រឿងមកហើយ …
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

កូរ៉េខាងត្បូង និងអាស៊ាន ឯកភាពគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងនីតិវិធីគយ

ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងអាស៊ាន បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងនីតិវិធីគយសម្រាប់ការអនុវត្តឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី(FTA)
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

ប្រធាន CVEA បង្ហាញពីសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២

ប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងអចលនវត្ថុកម្ពុជា បានបង្ហាញពីភាពសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅក្នុងឆ្នាំ២០២២ខាងមុខនេះ ជា

AMS ECONOMY
@amseconomy