១៤ប្រទេសបិទបញ្ចប់លំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនប្រតិបត្តិការពហុជាតិ លើទីលានសកម្មភាពមីនមនុស្សធម៌លើទឹកដីកម្ពុជា (Video Inside)

លំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនប្រតិបត្តិការពហុជាតិលើទីលានសកម្មភាពមីនមនុស្សធម៌ ចូលរួមពីប្រទេសចំនួន ១៤ មកពីទ្វីបអាស៊ី, អឺរ៉ុប, អូស្យានី និងសហរដ្ឋអាមេរិក បានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី២២ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។ ហាត់ហ្វឹកហ្វឺនប្រតិបត្តិការពហុជាតិលើទីលាន សកម្មភាពមីនមនុស្សធម៌ រយៈពេល១០កន្លងមកនេះ បានរៀបចំធ្វើនៅលើទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្រោមប្រធានបទ «មាតុភូមិដ៏បវរ-ឆ្នាំ២០២៣» ។ អប្សរាណិតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍

ads banner