លោក ចូ បៃដិន៖ យើងត្រូវតែធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមអំណាចរបស់យើង ដើម្បីបញ្ចប់អំពើភេរវកម្មក្នុងស្រុកដែលជំរុញដ...

លោក ចូ បៃដិន៖ យើងត្រូវតែធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមអំណាចរបស់យើង ដើម្បីបញ្ចប់អំពើភេរវកម្មក្នុងស្រុកដែលជំរុញដោយការស្អប់

វីដេអូសម្រាប់អ្នក

- Advertisement -spot_imgspot_img