ចាប់តាំងពីផ្ទុះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន អាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយសរុបប្រហែល ៧៥ ពាន់លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែន

ខណៈបណ្តាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបរួមគ្នាបានផ្តល់ច្រើនជាង ១០០ ពាន់លានដុល្លារ។

យ៉ាងណាមិញ អាមេរិកនៅតែផ្តល់ចំណែកធំជាងគេទាំងអស់លើជំនួយយោធា ពោលគឺមានតម្លៃប្រហែល ៤៤ ពាន់លានដុល្លារ។ ទន្ទឹមនេះ ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ក៏បានស្នើសុំទៅសភា ៦១ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀត។

ប្រភព៖ Economist

#ams1minute

ads banner