បោះឆ្នោតសកល ២០២៣
បណ្តុំឯកសារ ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន ទាក់ទងនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣