ឯកសារសំណេរ
ប្រមូល ចងក្រង និងផលិតឯកសារប្រវត្តិសាស្រ្តនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ