អាទិភាពគន្លឹះទាំង ៥ ចំណុច៖

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute

១. កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ
២. ការពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាល
៣. កំណែទម្រង់វិស័យមុខងារសាធារណៈ
៤. ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន
៥. កំណែទម្រង់លើប្រព័ន្ធច្បាប់ ប្រព័ន្ធតុលាការ

#ams1minute

ads banner