ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨-២៤ កញ្ញា ប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ITCZ

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute

ជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងនិរតីខ្សោយ ដែលឱ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតទាបទៅបង្គួរ នៅលើផ្ទៃសមុទ្រមានរលក និងខ្យលើមធ្យម។

#ams1minute

ads banner