វីដេអូ៖ ក្រោយជ័យជម្នះ ៧ មករា កម្ពុជាសម្រេចបានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំធេងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត

ly-bunheng
ly-bunheng
លី ប៊ុនហេង ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្ដិការទូទៅនៃកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ
ads banner
ads banner
ads banner