“កម្ពុជា-ម៉ាឡេស៊ី ប្ដេជ្ញាបន្តពង្រឹង និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតលើវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើន

រួមមាន៖ វិស័យនយោបាយ សន្ដិសុខ និង ការពារជាតិ សេដ្ឋកិច្ច ទេសចរណ៍ អប់រំនិង ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងការតភ្ជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជន”

បន្ថែមលើនេះ សម្តេចធិបតី និងឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំកម្ពុជាក៏បានពិភាក្សាអំពីការជំរុញនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មអាហារហាឡាល់ ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យហាឡាល់នៅកម្ពុជាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។

#ams1minute

ads banner