តើកម្ពុជាត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដើរអោយទាន់យុគ្គសម័យបច្ចេកវិទ្យា និង ទាញយកប្រយោជន៍ពីវា ?

អត្ថបទដោយ៖
AMS

កម្ពុជា ២០៥0៖ តើក្រោយពីអនុមត្ថច្បាប់ស្តីពី E-COMERCE កម្ពុជាត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដើរអោយទាន់យុគ្គសម័យបច្ចេកវិទ្យា និង ទាញយកប្រយោជន៍ពីវា ?

វាគ្មិន៖ លោក បណ្ឌិត ឈាង វណ្ណារិទ្ធ នាយក នៃ វិទ្យាស្ថាន ចក្ខុ វិស័យ

ប្រធានផលិតកម្មវិធី និង អ្នកសម្របសម្រួល អ្នកនាងលីលី

Join: https://t.me/ApsaraMediaServices

#AMS #AVI #Cambodia2050 #ApsaraMediaServices

AMS
AMS
អប្សរា មេឌា សឺវីស គឺជាក្រុមហ៊ុន ដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះ (Multimedia) បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយឱ្យាបានទូលំទូលាយនិងសំបូរបែប នៅក្នុងទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល នាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងពង្រីកខ្លួន ដើម្បីក្លាយជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញដែលទាក់ទាញនិងពេញនិយម ដោយចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងប្រទេស និងឈានទៅប្រកួតប្រជែងទាំងក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។
ads banner
ads banner
ads banner