ឯកឧត្តម វេង សាខុន ស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បន្តសហការអនុវត្តគោលនយោបាយសំខាន់ៗរបស់រាជ   រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម សេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋាន ដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពគ្រួសារ និងធានាសន្តិសុខស្បៀង (មានវីដេអូ)

ឯកឧត្តម វេង សាខុន ស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បន្តសហការអនុវត្តគោលនយោបាយសំខាន់ៗរបស់រាជ   រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម សេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋាន ដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពគ្រួសារ និងធានាសន្តិសុខស្បៀង

ads banner