ទំព័រដើមស្លាកHuman Rights
ពត៌មានដែលបានដាក់ស្លាក:

Human Rights
H

នីតិវិធីពិសេសក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស និងកម្ពុជា (Special Procedure of the Human Rights Council and Cambodia)

សំនួរទី១៖ តើអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជាអ្នកណា? តើគាត់មានតួនាទី និងភារកិច្ចអ្វ...

តាមដានយើងលើបណ្ដាញសង្គម

101,859ក្រុម​អ្នក​គាំ​ទ្រដូច