ប្រសាសន៍សំខាន់ៗសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន
message-prime-minister