ភូមិខ្ញុំ
ភូមិខ្ញុំ ជាគម្រោងខ្សែវីដេអូឯកសារ ផ្តិតយក និង ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសាច់រឿង បុគ្គល ឬ សហគមន៍ ដែលបានបង្កើតផលិតផលពាក់ព័ន្ធនឹងគំនិតច្នៃប្រឌិត ក៏ដូចជាការ បង្កើតថ្មី ដោយសេចក្តីស្រលាញ់ បូករួមជាមួយភាពជាសហគ្រិន សម្រាប់ភូមិ ស្រុកនិង សហគមន៍ របស់ខ្លួន ដោយប្រើប្រាស់នូវធនធានជុំវិញខ្លួន ទាំងចំណេះ ជំនាញ ព្រមទាំង បាន បង្កើតការងារ ដើម្បីបង្កើនចំណូលជូន ប្រជាជនក្នុងតំបន់។ ដែល គំនិត នៃការបង្កើតថ្មី ទាំងនោះ អាចជួយកាត់បន្ថយ ការប៉ះពាល់ដល់ បរិស្ថាន ជួយលើក ស្ទួយទំនៀមទំលាប់ វប្បធម៍ អរិយធម៍ និង មនុស្សធម៍ ក្នុងសង្គមជាតិជាដើម។