សម្តេចធិបតី៖ សុន្ទរកថាពីរ ថ្លែងនៅទីតាំងពីរឃ្លាតពីគ្នាមួយចំហៀងផែនដី (ភ្នំពេញ-ញូវយ៉ក) និងនៅពេលវេលាខុសគ្នាមួយខែគត់ (២២ សីហា – ២២ កញ្ញា)

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute

សុន្ទរកថាទី១ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២២ សីហា ២០២៣ នៅរដ្ឋសភា ក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់នីតិកាលទី៧ នៃរដ្ឋសភាជាតិ។

សន្ទរកថាទី២ នៅទីក្រុងញូវយ៉ក ថ្ងៃទី ២២ កញ្ញា ២០២៣ នៅអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងនាមជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

#ams1minute

ads banner