កម្ពុជា-អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម (UAE) ពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងនិងពង្រីកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី

និងពិភាក្សាអំពីសក្តានុពលក្នុងការវិនិយោគ លើវិស័យកសិកម្ម ទេសចរណ៍ សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារ និងការងារជំនាញដែលចំបាច់សម្រាប់ការរីកចម្រើននៃឧស្សាហកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរ។

#ams1minute

ads banner