ក្រូអាស៊ី ឡើងទៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័តជាលើកដំបូងក្រោយកឈ្នះ អង់គ្លេស ២:១ នៅវគ្គបន្ថែមម៉ោង ក្រោយ ១:១ នៅ ៩០នាទី នៅ World Cup ២០១៨

អត្ថបទដោយ៖
Kien Sereyvuth

ក្រូអាតឡើងទៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័តជាលើកដំបូងក្រោយកឈ្នះ អង់គ្លេស ២:១ នៅវគ្គបន្ថែមម៉ោង ក្រោយ ១:១ នៅ ៩០នាទី នៅ World Cup ២០១៨ ។

Kien Sereyvuth
Kien Sereyvuth
IT Technical Support
ads banner
ads banner
ads banner