គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសឯកភាពគ្នាថា នឹងបន្តរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនៃទំនាក់ទំនង ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប

អង់គ្លេស៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេសលោកស្រី ធើរេសសា ម៉ាយ បានលើកឡើងថា គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានឈានដល់ការរួបរួមគ្នាមួយ ដោយព្រមព្រៀងទៅលើ មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស ជាមួយនឹង សហភាពអឺរ៉ុប បន្ទាប់ពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេស ។

Kien Sereyvuth
Kien Sereyvuth
IT Technical Support
ads banner
ads banner
ads banner