ខ្ទីង កំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទីជម្រករស់នៅ ការបរបាញ់ដើម្បីយកសាច់ ស្នែង ឆ្អឹង និងការជួញដូរ

- Advertisement -

ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN (VU) ថាជាប្រភេទងាយរងគ្រោះថ្នាក់ជាសកល។

- Advertisement -

ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

- Advertisement -

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -