ទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងរដ្ឋបាលលោក JOE BIDEN

- Advertisement -spot_imgspot_img
AVI Voice on AMS
AVI Voice on AMS
ទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងរដ្ឋបាលលោក JOE BIDEN
/
- Advertisement -spot_imgspot_img
AMS
AMS
អប្សរា មេឌា សឺវីស គឺជាក្រុមហ៊ុន ដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះ (Multimedia) បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយឱ្យាបានទូលំទូលាយនិងសំបូរបែប នៅក្នុងទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថល នាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងពង្រីកខ្លួន ដើម្បីក្លាយជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញដែលទាក់ទាញនិងពេញនិយម ដោយចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងប្រទេស និងឈានទៅប្រកួតប្រជែងទាំងក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។

ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង