ផ្កាកំប្លោក ត្រកៀត និងច្រាច់គឺខុសគ្នា

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute

កំណាព្យទុំទាវរបស់ព្រះបទុមត្ថេរសោមមួយឃ្លាសរសេរថា៖ “ព្រលិតដុះជិតដើមត្រកៀត ត្រកួនដុះបៀតដូចរៀមបង ត្រកៀតដុះបៀតដូចនួនល្អង ត្រកួនដូចបងត្រកងបី។”

ផ្កាកំប្លោក ត្រកៀត និងច្រាច់គឺខុសគ្នា។ ផ្កាកំប្លោកធ្វើអន្លក់ទឹកគ្រឿង ត្រកៀតធ្វើល្បោយនំបញ្ចុកជំនួសព្រលិត រីឯច្រាច់ស្លម្ជូរត្រីអញ្ជាត់លាយខ្យង និងកំពិស។

ប្រភព៖ Phal Tivoine

ads banner