អាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យ KAIST សិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១

- Advertisement -spot_img

អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យកំពូលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានផ្ដល់ពីកម្មវិធី Kaist Scholarship សម្រាប់និស្សិតដែលមានចំណងចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅប្រទេសកូរ៉េ។ មុនជំនាញសំខាន់ធំៗ រួមមាន ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រ ជំនាញវិស្វកម្ម និងជំនាញពាណិជ្ជកម្ម។  

អាហារូបករណ៍នេះសិស្សទទួលបាន​ថ្លៃសាលាប្រាំបីឆមាស ធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងប្រាក់ខែប្រហែល ៣០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ។ សាលាតម្រូវឱ្យបេក្ខជនមាន IELTS យ៉ាងតិច ៦.៥ ឬ TOEFL iBT ៨៣ ឬ TOEIC ៧២០ ប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំនេះមិនតម្រូវឱ្យមានទេ​។

សម្រាប់ពាក្យអនឡាញសូមចូលទៅកាន់​ KAIST International Applicant UNDERGRADUATE និងព័ត៌មានលម្អិត International Undergraduate | KAIST Scholarship ។ បើកទទួលពាក្យពីថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ទៅ ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​។ 

ឈឿង ប៉ូលីណា
ឈឿង ប៉ូលីណា
កញ្ញា ឈឿង ប៉ូលីណា ជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានផ្នែកអប់រំនៃ AMS Education ។ បច្ចុប្បន្នកំពុងសិក្សាជំនាញសិល្បៈនិងការសិក្សាអំពីព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។

ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img