ទំព័រដើមព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាតុមូល ជាមួយបណ្តាញ សភាអន្តរជាតិ សម្រាប់ការអប់រំ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាតុមូល ជាមួយបណ្តាញ សភាអន្តរជាតិ សម្រាប់ការអប់រំ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាតុមូល ជាមួយបណ្តាញសភាអន្តរជាតិ សម្រាប់ការអប់រំ ក្នុងដំណាក់កាល នៃការរីករាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ៕

spot_img
- Advertisement -spot_img
ហេង វណ្ណា
លោក ហេង វណ្ណា តួនាទីជាអ្នក គ្រប់គ្រងព័ត៌មានពេលព្រឹក ព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ និង ឯកសារនយោបាយ ព្រមទាំងអាចកាត់-ត វីដេអូ បង្ហោះព័ត៌មានលើគេហទំព័រ ថត រាយការណ៍ព័ត៌មាន។ គាត់ មានទំនាក់ទំនងការទូតល្អ ជាមួយអង្គភាព ស្ថាប័នផ្សេងៗ នៅកម្ពុជា គុណសម្បត្តិទាំងអស់នេះ នឹងផ្ដល់ជូនមិត្តអ្នកអាននូវព័ត៌មាន ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និង ចំណេះដឹងថ្មីៗ៕
- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រធានបទពេញនិយម

- Advertisement -spot_imgspot_img

របាយការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទូទៅ