ទំព័រដើមព័ត៌មានអប់រំសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ប្រកាសកម្មវិធីស្វ័យសិក្សា “MoEYS E-Learning” (មាន...

សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ប្រកាសកម្មវិធីស្វ័យសិក្សា “MoEYS E-Learning” (មានវីដេអអូ)

សួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា សូមជម្រាបជូន លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្សចំណេះទូទៅគ្រប់កម្រិត និងសាធារណជនទាំងអស់ ជ្រាបអំពី ការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើជាផ្លូវការនៃកម្មវិធីស្វ័យសិក្សាដែលមានឈ្មោះថា “MoEYS E-Learning” ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ។

សូមស្វែងរកយកព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈ «សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម រវាងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡានិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាស្ដីពី ការដាក់ ដំណើរការជាផ្លូវការកម្មវិធីស្វ័យសិក្សា MoEYS E-Learning »។

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍សំខាន់

ព័ត៌មានទូទៅ

ប្រធានបទពេញនិយម

- Advertisement -spot_imgspot_img

របាយការណ៍ថ្មីៗ

ព័ត៌មានទូទៅ