ទំព័រដើមព័ត៌មានអាជ្ញាធរកម្ពុជា ស្នើឲ្យវៀតណាម ពន្លឿនក្នុងការធ្វើបែបបទ ទទួល ជនជាតិខ្លួន ដែលកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់កម្ពុជា...

អាជ្ញាធរកម្ពុជា ស្នើឲ្យវៀតណាម ពន្លឿនក្នុងការធ្វើបែបបទ ទទួល ជនជាតិខ្លួន ដែលកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់កម្ពុជា(មានវីដេអូ)

- Advertisement -spot_img
spot_img
ជា សេឌី
ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ជា សេឌី (Chea SeDy) ជាអ្នកសរសេរព័ត៌មានជាតិទូទៅ កាត់ត ថត បង្ហោះវេបសាយ។ បច្ចុប្បន្នបម្រើការងារក្នុងកម្មវិធីអប្សរាពេលព្រឹក និងកម្មវិធីកម្ពុជាផ្ទះយើង ហើយចូលបំរើការងារលើវិស័យព័ត៌ចាប់តំាងពីឆ្នំា២០១០ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។ អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖Cheasedy@gmail.com (អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖Cheasedy@gmail.com) និងទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៧៥៧ ៥៤៩

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

របាយការណ៍វិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម