ឯកឧត្តម ឱម យ៉ិនទៀង ថ្លែងថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើកទឹកចិត្ត នូវការចូលរួម របស់យុវជនទាំងជំនាន់នេះ ក៏ដូចជាជំនាន់ក្រោយៗទៀត ដែលជាអនាគត របស់គណបក្ស និងប្រទេសជាតិ

ឯកឧត្តម ឱម យ៉ិនទៀង ថ្លែងថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើកទឹកចិត្ត នូវការចូលរួម របស់យុវជនទាំងជំនាន់នេះ ក៏ដូចជាជំនាន់ក្រោយៗទៀត ដែលជាអនាគត របស់គណបក្ស និងប្រទេសជាតិ

ads banner