ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា៖ គោលដៅចម្បងនៃយុទ្ធនាការអន្ទាក់សូន្យ គឺការឈានទៅលុបបំបាត់ការប្រើអន្ទាក់គ្រប់ប្រភេទក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់កម្ពុជា(មានវីដេអូ)

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា៖ គោលដៅចម្បងនៃយុទ្ធនាការអន្ទាក់សូន្យ គឺការឈានទៅលុបបំបាត់ការប្រើអន្ទាក់គ្រប់ប្រភេទក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់កម្ពុជា

ads banner