លោក ចូ បៃដិន៖ យើងត្រូវតែធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមអំណាចរបស់យើង ដើម្បីបញ្ចប់អំពើភេរវកម្មក្នុងស្រុកដែលជំរុញដោយការស្អប់​(មានវីដេអូ)

លោក ចូ បៃដិន៖ យើងត្រូវតែធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមអំណាចរបស់យើង ដើម្បីបញ្ចប់អំពើភេរវកម្មក្នុងស្រុកដែលជំរុញដោយការស្អប់

ads banner