តើកត្ដាអ្វីដែលបណ្ដាលឱ្យរបបខ្មែរក្រហមរលាយអង្គការចាត់តាំងយ៉ាងឆាប់រហ័ស?

ly-bunheng
ly-bunheng
លី ប៊ុនហេង ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្ដិការទូទៅនៃកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ
ads banner
ads banner
ads banner