ទំព័រដើមOne-Minuteគណបក្សនយោបាយ ចំនួន៩/១៧ ទទួលអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់ការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត...

គណបក្សនយោបាយ ចំនួន៩/១៧ ទទួលអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់ការបោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ទទួលបាន ៩ ៣៧៦អាសនៈ នៃអាសនៈសរុប ១១ ៦២២។

គណបក្សភ្លើងទៀន ទទួលបាន ២ ១៩៨អាសនៈ

ប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោត សរុបចំនួន ៧ ៣៩៤ ៤២៧នាក់ ស្មើនឹង៨០.៣២%

- Advertisement -spot_img
spot_img

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

- Advertisement -spot_img

អត្ថបទវិភាគ

ព័ត៌មានថ្មី

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម