សារសំឡេង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់នៃថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេស “ប្រីកបូក (BRICS Plus)”

- Advertisement -spot_imgspot_img

សារសំឡេង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់នៃថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេស “ប្រីកបូក (BRICS Plus)” ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសកលក្រោមមូលបទ “លើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សកល សម្រាប់យុគសម័យថ្មីដើម្បីរួមគ្នអនុវត្តរបៀបវារៈឆ្នាំ២០៣០ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព”។

២៤ មិថុនា ២០២២

- Advertisement -spot_imgspot_img

ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង