បទអត្ថាធិប្បាយ៖ «លើកកម្ពស់មោទនភាពជាតិឱ្យកាន់តែខ្ពស់ត្រដែតត្រដឹម» (Video Inside)

អត្ថបទដោយ៖
Apsara Net

ក្រុមមជ្ឈមដ្ឋានប្រឆាំងក្នុងស្រុក បានចូលរួមជាមជ្ឈដ្ឋានខ្មែររស់នៅបរទេស បានបន្តសម្តី វាយប្រហារដាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជា។ ការប្រើសម្តីប្រឆាំងដាក់មកលើជាតិសាសន៍ ខ្លួនឯងនេះ គឺជាការដើរបញ្ច្រាសនឹងការពិត ខណៈកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ២០២២ ដែលមានការគាំទ្រពីប្រទេសក្នុងតំបន់និងលើសកលលលោក។ អប្សរាណិតមានបទអត្ថាធិប្បាយមួយថ្ងៃនៃក្រោមចំណងជើងថា «លើកកម្ពស់មោទនភាពជាតិឱ្យកាន់តែខ្ពស់ត្រដែតត្រដឹម»

ads banner