វីដេអូ៖ ទិដ្ឋភាពទីក្រុងភ្នំពេញ ក្រោយប្រជាជនត្រូវបានជម្លៀសចេញ ១៩៧៥

ly-bunheng
ly-bunheng
លី ប៊ុនហេង ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្ដិការទូទៅនៃកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្ដិសាស្រ្ដ
ads banner
ads banner
ads banner