ផ្អែកលើមេរៀននៃថ្ងៃទី១៨ មីនា ១៩៧០ កូនខ្មែរគ្រប់រូប

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute

ទី១៖ ត្រូវចងចាំដាច់ខាតនូវព្រឹត្តិការណ៍នេះ កុំឱ្យប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ខ្មៅងងឹតនេះកើតឡើងវិញ

ទី២៖ ត្រូវថែរក្សាសាមគ្គីភាព ឯកភាព ផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា ជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ជាតិ និង

ទី៣៖ ត្រូវបញ្ជូនសារទៅមិត្តបរទេសថាទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ គឺត្រូវគោរពអធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ និងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់កម្ពុជា។

#ams1minute

ads banner