ថ្ងៃទី១៨ មីនា ១៩៧០ ជាថ្ងៃដែលឈាមខ្មែររៀបចំក្លាយជាស្ទឹង ជាទន្លេ ព្រោះតែអ្នកនយោបាយខ្មែរមើលត្រឹមតែចុងច្រមុះខ្លួន មិនបានមើលវិវត្តន៍នយោបាយនៅខាងក្រៅបន្តិចណាសោះឡើយ

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute

#ams1minute

ads banner