សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រី ណែនាំឱ្យផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន ចំពោះការរៀបចំការប្រឡងក្របខណ្ឌដាច់ដោយឡែកក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួង

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute

ស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីទុកពេលឱ្យមានការរៀបចំយន្តការរួម តាមរយៈគណៈកម្មាការដែលមានក្រសួងមុខងារសាធារណៈទទួលបន្ទុកក្នុងការដឹកនាំរៀបចំ ដោយនឹងមានការប្រឡងព្រមគ្នា ក្នុងក្របខណ្ឌថ្នាក់ជាតិតែម្តង។

ជាគោលការណ៍ក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់លើការប្រឡងចូលបម្រើការជាមន្ត្រីរាជការដោយប្រកាន់គោលការណ៍ “អ្នកចេះ គឺជាប់”។

#ams1minute

ads banner