រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចផ្អាកការ ផ្តល់ សេវារដ្ឋបាលរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក និងខណ្ឌ ដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកការចំណាយរបស់អាជីវករប្រកបអាជីវកម្មតូចតាច

អត្ថបទដោយ៖
AMS OneMinute

១៣ កញ្ញា ២០២៣

#ams1minute

ads banner