វិទ្យាស្ថាន KSI ស្នើកម្ពុជារៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលសាកលស្តីពី បច្ចេកវិទ្យា និងសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០២៤ (Video Inside)

ក្រុម Think Tank ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក បានស្នើកម្ពុជាលើការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលសាកលស្តីពី បច្ចេកវិទ្យា និងសេដ្ឋកិច្ចចិន និងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពី សហគ្រិនភាព និងសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីឆ្នាំ២០២៤។ សំណើរបស់វិទ្យាសាស្ត្រ KSI ត្រូវបានលើកឡើងដោយប្រធានរបស់ខ្លួនលោក តាន់ ស្រ៊ី ម៉ៃខុល យ៉ាវ ក្នុងការអញ្ជើញជួបសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រី នាថ្ងៃទី៨ មេសា ឆ្នាំ២០២៤។ កញ្ញា គង់ សុផុល រាយការណ៍

ads banner